Quan sát hình 19.1, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

  • 1 Đánh giá

I. CÁC NHÓM THỰC VẬT

1/ Quan sát hình 19.1, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Bài làm:

1/ Thực vật được chia thành nhiều nhóm dựa trên các đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn, có hạt hoặc không có hạt, có hoa hoặc không có hoa.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021