Quan sát hình 7.1 mô tả cấu trúc của Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát hình 7.1 mô tả cấu trúc của Trái Đất?

Bài làm:

- Cấu trúc của Trái Đất gồm nhiều lớp.

  • Lớp vỏ Trái Đất: gồm vỏ lục địa (đến 70 km) và vỏ đại dương (đến 5 km)
  • Lớp Manti: gốm tầng Manti trên (lừ 15 đèn 700 km) và tầng Manti dưới(từ 700 đến 2.900 km).
  • Nhân Trái Đất: gồm nhân ngoài (từ 2.900 đến 5.100 km) và nhân trong (từ 5.100 đến 6.370 km).
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10