Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu rồi viết các câu đó vào vở:

  • 1 Đánh giá

5. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu rồi viết các câu đó vào vở:

a. thích/ Bạn Hoa/ vẽ/ học

b. giúp em/ giải/ Hùng/ bài toán khó

Bài làm:

a. thích/ Bạn Hoa/ vẽ/ học

=> Bạn Hoa thích học vẽ

b. giúp em/ giải/ Hùng/ bài toán khó

=> Hùng giúp em giải bài toán khó

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021