Viết vào vở tên 6 bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở tên 6 bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái

Bài làm:

Tên của 6 bạn theo đúng thứ tự bảng chữ cái là:

  • (1) Ánh
  • (2) Bích
  • (3) Công
  • (4) Dũng
  • (5) Đan
  • (6) Én
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021