Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

a. (che, tre): cây..., mái ...., măng ...., ..... chở

b. (mở, mỡ): màu ...., cửa ...., rộng ...., rán ....

Bài làm:

a. (che, tre): cây tre, mái che, măng tre, che chở

b. (mở, mỡ): màu mỡ, cửa mở, rộng mở, rán mỡ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021