Sắp xếp lại các từ ngữ ở mỗi dòng sau để thành câu, rồi viết lại câu đó vào vở.

  • 1 Đánh giá

5. Sắp xếp lại các từ ngữ ở mỗi dòng sau để thành câu, rồi viết lại câu đó vào vở.

a. tìm/ Chi/ màu xanh/ những bông hoa cúc

b. nhân hậu/ cô giáo/ có tấm lòng/ khen chi

Bài làm:

a. tìm/ Chi/ màu xanh/ những bông hoa cúc

=> Chi tìm những bông hoa cúc màu xanh

b. nhân hậu/ cô giáo/ có tấm lòng/ khen chi

=> Cô giáo khen chi có tấm lòng nhân hậu

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021