Soạn bài Mây và sóng: mục E Hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm đọc thêm các bài thơ và các bài bình thơ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.

Bài làm:

Một số bài thơ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay:

  • Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm
  • Tây Tiến - Quang Dũng
  • Sóng – Xuân Quỳnh
  • Đất nước – Nguyễn Đình Thi
  • Việt Bắc - Tố Hữu
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021