Thảo luận, ghi dấu gạch chéo giữa hai bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?”, “Thế nào?” ở câu em đã viết ở hoạt động 3

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận, ghi dấu gạch chéo giữa hai bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?”, “Thế nào?” ở câu em đã viết ở hoạt động 3

Bài làm:

Ai?Thế nào?

a. Anh Kim Đồng

b. Các dân tộc trên đất nước ta

rất dũng cảm

đoàn kết như anh em một nhà

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021