Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ? Tại sao ?

Bài làm:

  • Theo em, những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
  • Tuy nhiên, trong đó cơ qian có quyền lực cao nhất cả nước đó chính là quốc hội.

Bởi vì: Quốc hội là cơ quan do dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia:

  • Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật.
  • Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại của đất nước.
  • Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

=> Vì vậy, cơ quan quốc hội đòi hỏi phải là những người có tâm có tài được nhân dân lựa ra để phục vụ cho nhân dân và luôn đặt nhân dân lên hàng đầu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021