Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động?

Bài làm:

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021