Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

 • Truyện thần thoại Thần Trụ trời.
 • “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”. (Khổng tử)

Bài làm:

 • Yếu tố duy tâm và duy vật trong câu chuyện thần thoại trụ trời là:
  • Yếu tố duy vật bao gồm: đất đá, cột chống trời…
  • Yếu tố duy tâm: Thần linh
 • Yếu tố duy tâm và duy vật trong câu “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của Khổng Tử là:
  • Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu , sang
  • Yếu tố duy tâm: Mệnh, trời.

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021