Thi tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch. Hoặc chứa tiếng có vần êt hoặc êch.

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thi tìm từ.

Chọn a hoặc b theo hướng dẫn của thầy, cô.

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch.

b. Chứa tiếng có vần êt hoặc êch.

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch.

  • Bắt đầu bằng tr: trăn, trống, trường, trông, tròn, trèo, trúc, trăng, tro, trời...
  • Bắt đầu bằng ch: chăn, chăm chỉ, chúc mừng, chiếu, chiều, chọn, chiêng, chảo, cha, chú, chén, chữ...

b. Chứa tiếng có vần êt hoặc êch.

  • Tiếng có vần êt: tết, lết, chết, vết bẩn, nết na, mệt mỏi, hết tiền, dệt vải...
  • Tiếng có vần êch: chênh lệch, vênh váo, lệch, chếch....
  • 1.422 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021