Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì? Địa lí 6 trang 14

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 14 - sgk Địa lí 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Bài làm:

- Ti lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021