Tìm từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây

  • 1 Đánh giá

3.Tìm từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây

Tìm từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây

4. Đặt và trả lời câu hỏi về công dụng của các đồ dùng học tập ở bài tập 3.

Mẫu: Cây thước dùng để làm gì? - Cây thước dùng để kẻ.

Bài làm:

3.

Từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ: cặp, thước, gôm, sách, bút, vở, bàn, ghế, phấn, bảng.

4.

  • Cục gôm dùng để làm gì? - Cục gôm dùng để tẩy.

  • Sách dùng để làm gì? - Sách dùng để đọc

  • Bút dùng để làm gì? - Bút dùng để viết.

  • Bàn dùng để làm gì? - Bàn dùng để ngồi học.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021