Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x gọi tên các hoạt động sau:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm từ ngữ:

a. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x gọi tên các hoạt động sau:

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần ât hoặc âc gọi tên các hoạt động sau:

Bài làm:

a. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x gọi tên các hoạt động sau:

  • Tranh 1: xẻ gỗ
  • Tranh 2: sửa chữa
  • Tranh 3: sân trường

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần ât hoặc âc gọi tên các hoạt động sau:

  • Tranh 1: Cất lưới
  • Tranh 2: Nhấc tạ
  • Tranh 3: Đấu vật
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021