Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB. Gọi O là trung điểm của AB. Trong hai nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB lấy hai điểm M và N sao cho MA=MB và NA=NB.

 • A. Đường thẳng MN đi qua O
 • B.Đường thẳng MN vuông góc với AB
 • C.Đường thẳng MN vuông góc với AB tại O

Câu 2: Cho hai tam giác cân ABC và DBC có chung đáy BC. Gọi M là trung điểm BC.

 • A.A thuộc trung trực của BC
 • B.D thuộc trung trực của BC
 • C.A,M,D thẳng hàng
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 3: Cho tam giác cân ABC (AB=AC) có AD là phân giác của góc BAC (D BC).Trên AD lấy một điểm E. Nối EB và EC. Tam giác EBC là tam giác gì?

 • A.Tam giác vuông
 • B.Tam giác cân
 • C.Tam giác đều
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 4: Cho tam giác ABC có AB=16cm, AC=25cm. Vẽ đường trung trực của BC cắt AC tại D. tính chu vi của tam giác ABD

 • A.41cm
 • B.48cm
 • C.51cm
 • D. A,B,C đều sai

Câu 5: Cho tam giác đều ABC cạnh 18cm. trên BC lấy D sao cho BD =6cm. vẽ đường trung trực của BD cắt AB tại E. tính chu vi hình tứ giác ACDE.

 • A.40cm
 • B.44cm
 • C.48cm
 • D.60cm

Câu 6: Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là:

 • A. Điểm cách đều ba cạnh của ΔABC
 • B. Điểm cách đều ba đỉnh của ΔABC
 • C. Tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC
 • D. Đáp án B và C đúng

Câu 7:Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác đó là tam giác gì?

 • A. Tam giác vuông
 • B. Tam giác cân
 • C. Tam giác đều
 • D. Tam giác vuông cân

Câu 8: Cho ΔABC cân tại A , có ∠A = 40°, đường trung trực của AB cắt BC tại D . Tính ∠CAD

 • A. 30°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 40°

Câu 9: Cho ΔABC vuông tại A, có ∠C = 30°, đường trung trực của BC cắt AC tại M. Em hãy chọn câu đúng:

 • A. BM là đường trung tuyến của ΔABC
 • B. BM = AB
 • C. BM là phân giác của ∠ABC
 • D. BM là đường trung trực của ΔABC

Câu 10: CHo AB=6cm, M nằm trên trung trực của AB, MA=5cm, I là trung điểm AB, kết quả nào sau đây là sai

 • A.MB=5cm
 • B.MI=4cm
 • C.
 • D.MI=MA=MB
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 74


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021