Trắc nghiệm hóa học 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo(P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để xác định khối lượng mol phân tử của các chất khó bay hơi, hoặc không bay hơi, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

 • A. Phương pháp nghiệm lạnh
 • B. Phương pháp nghiệm sôi
 • C. Dựa vào tỷ khối với hidro hay không khí
 • D. A và B đúng

Câu 2: Thế nào là sự phân cắt đồng li?

 • A. Trong sự phân cắt đồng li, đôi electron dùng chung được chia đều cho 2 nguyên tử liên kết, tạo ra gốc tự do
 • B. Trong sự phân cắt đồng li, đôi electron dùng chung bị cắt về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn tạo ra gốc cacboncation
 • C. Trong sự phân cắt đồng li, đôi electron dùng chung bị cắt về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn, tạo ra gốc tự do
 • D. Trong sự phân cắt đồng li, đôi electron dùng chung được chia đều cho hai nguyên tử liên kết, tạo ra gốc cacboncation

Câu 3: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là CH$_{9}$N.

 • A. X là một hợp chất no, có 4 đồng phân
 • B. X là một hợp chất no, có 5 đồng phân
 • C. X là một hợp chất no, có chứa 1 liên kết đôi, có 5 đồng phân
 • D. X là một hợp chất no, có 3 đồng phân

Câu 4: Một hidrocacbon chưa biết , tìm thấy cacbon chiếm 88%.. Hãy chỉ ra công thức đơn giản nhất của chất đó trong các chất dưới đây?

 • A. CH
 • B. CH$_{4}$
 • C. CH$_{6}$
 • D. CH$_{3}$

Câu 5: Khi phân tích một chất hữu cơ thành phần như sau: %C= 52,17%; %H= 13,04%; %O= 34,78%.

Công thức phân tử của chất đó là( biết nó trùng với công thức nguyên)

 • A. CH$_{6}$)
 • B. CH$_{8}$O
 • C. CHO
 • D. CH$_{10}$O

Câu 6: Khi phân tích định lượng 0,15 gam hợp chất hữu cơ X, thu được tỉ lệ khối lượng của 4 nguyên tố C, H, O, N tương ứng là 4,8: 1: 6,4: 2,8. Nếu đem phân tích m gam chất X thì tỷ lệ khối lượng của 4 nguyên tố đó là:

 • A. 4,0: 1,0: 6,0: 2,0
 • B. 2,4: 0,5: 3,2: 1,4
 • C. 1,2: 1,5: 1,6: 0,7
 • D. 1,2: 1,0: 1,6: 2,8

Câu 7: Một hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O có tỉ lệ khối lượng m: m$_{H}$ = 8: 3. Khi đốt cháy hết Y thu được V$_{CO_{2}}$: V$_{H_{2}O}$= 1: 1. Nếu trộn Y ở thể hơi với H$_{2}$ theo tỉ lệ thể tích là 1: 3 rồi đốt cháy thì thu được V$_{CO_{2}}$: V$_{H_{2}O}$= 1: 2. Tìm công thức phân tử của Y?

 • A. CHO
 • B. CH$_{6}$O
 • C. CH$_{8}$O
 • D. CH$_{6}$O

Câu 8: Biết 560 ml khí X đo ở 21C và 2 atm có khối lượng là 2,6 gam. Phân tử khối của X là bao nhiêu?

 • A. 29 đvC
 • B. 58 đvC
 • C. 56 đvC
 • D. 34 đvC

Câu 9: Chất nào sau đây là hidrocacbon?

 • A. CHO
 • B. CH$_{5}$OH
 • C. CH
 • D. CHCOOH

Câu 10: Lycopen có công thức phân tử là CH$_{56}$, là chất màu đỏ có trong cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số liên kết đôi có trong phân tử lycopen là?

 • A. 13
 • B. 12
 • C. 14
 • D. 11

Câu 11: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử CH$_{4}$Cl là?

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là CH$_{4}$O. Tỷ khối hơi của X so với hidro bằng 44. Công thức phân tử của X là?

 • A. CH$_{4}$O
 • B. CH$_{12}$O$_{2}$
 • C. CH$_{8}$O$_{2}$
 • D. CH$_{4}$O

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của xiclohexan?

 • A. 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng
 • B. Các nguyên tử C có thể có dạng ghế hay dạng thuyền
 • C. Các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hóa sp
 • D. Trong xiclohexan các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết đơn

Câu 14: Các đồng phân cấu tạo của CH$_{14}$ là:

 1. CH-CH$_{2}$-CH$_{2}$-CH$_{2}$-CH$_{2}$-CH
 2. (CHCH-CH$_{2}$-CH$_{2}$-CH$_{3}$
 3. CH-CH$_{2}$-CH(CH)-CH$_{2}$-CH
 4. (CHCH-CH(CH
 5. (CHC-CH$_{2}$-CH$_{3}$

Đồng phân có số nguyên tử H nhiều nhất liên kết với cacbon bậc nhất là?

 • A. 1 và 2
 • B. 1 và 4
 • C. 3 và 4
 • D. 4 và 5

Câu 15: Dùng phương pháp nào thích hợp cho việc tách hỗn hợp 2 chất lỏng không tan hoàn toàn vào nhau?

 • A. Chưng cất
 • B. Chiết
 • C. Cô cạn
 • D. Lọc

Câu 16: Hidrocacbon X có công thức phân tử là CH$_{12}$, vậy X có bao nhiêu đồng phân mạch vòng 6 cạnh, chứa 3 liên kết đôi trong vòng?

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 7
 • D. 5

Câu 17: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là CH$_{9}$Cl. Chọn câu trả lời đúng?

 • A. X có 1 liên kết đôi, 5 đồng phân
 • B. X không có liên kết đôi, 8 đồng phân
 • C. 2 liên kết đôi, 4 đồng phân
 • D. Không có liên kết đôi, 4 đồng phân

Câu 18: Có phân tử CCl nhưng không có phân tử CI là vì sao?

 • A. So với Cl, I có độ âm điện gần với độ âm điện của C hơn.
 • B. Nguyên tử I quá lớn so với nguyên tử C nên không đủ không gian để sắp xếp 4 nguyên tử I xung quanh 1 nguyên tử C
 • C. Liên kết C-Cl trong CCl là liên kết ion, còn liên kết C-I trong CI là liên kết cộng hóa trị
 • D. Phân tử CI quá nặng nên không tồn tại được

Câu 19: Đốt cháy 100 ml hơi một chất hữu cơ X ( chứa C, H, O) trong 450 ml O, thu được 650ml hỗn hợp khí và hơi. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 350 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 50 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Công thức phân tử của X là?

 • A. CH$_{8}$O
 • B. CH$_{6}$O
 • C. CH$_{8}$O$_{2}$
 • D. CH$_{6}$O$_{2}$

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch HSO$_{4}$ đặc, bình (2)$ đựng dung dịch KOH dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam, khối lượng bình (2) tăng 6,6 gam. Tỉ khối của X đối với hidro là 44. Xác định công thức phân tử của X?

 • A. CH$_{4}$O
 • B. CH$_{12}$O
 • C. CH$_{8}$O$_{2}$
 • D. CH$_{4}$O
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo


Trắc nghiệm hóa học 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo (P2)
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021