Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: “Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa để quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

 • A. Của Lênin, trong sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • B. Của Mác - Ăng-ghen trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 2: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

 • A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
 • B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18 - 6 - 1919).
 • C. Đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (tháng 7 - 1920).
 • D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế II và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (tháng 12 - 1920).

Câu 3: Thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo:

 • A. “Đời sống công nhân”.
 • B. Báo “Nhân đạo”, báo “Sự thật”.
 • C. Tạp chí “Thư tín quốc tế”, báo “Sự thật”.
 • D. Tạp chí “Thư tín quốc tế”.

Câu 4: Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1924 chủ yếu là

 • A. đòi quyền lợi về kinh tế.
 • B. đòi quyền lợi về chính trị.
 • C. đòi quyền lợi về kinh tê và chính trị.
 • D. chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.

Câu 5: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân?

 • A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.
 • B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.
 • C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội...tổng bãi công.
 • D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 6: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế 3?

 • A. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa
 • B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp
 • C. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam
 • D. Quốc tế chủ trương thành lập mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

 • A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai (18-6-1919)
 • B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920)
 • C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)
 • D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925)

Câu 8: Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

 • A. Lí luận Mác - Lênin.
 • B. Lí luận đấu tranh giai cấp.
 • C. Lí luận cách mạng vô sản.
 • D. Lí luận giải phóng dân tộc.

Câu 9: Tổ chức nào được xem là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

 • A. Việt Nam giải phóng quân
 • B. Cứu quốc quân
 • C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
 • D. Vệ quốc đoàn

Câu 10: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám –1945, cuộc khởi nghĩa ở thủ đô Hà Nội giành được toàn thắng vào thời gian nào?

 • A. 14/8/1945
 • B. 16/8/1945
 • C. 19/8/1945
 • D. 23/8/1945

Câu 11: Hội nghị Trung ương lần 8 của Đảng (5/1941) được tổ chức tại đâu?

 • A. Tân Trào
 • B. Tuyên Hoá
 • C. Pắc Pó
 • D. Bắc Sơn

Câu 12: Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc là:

 • A. Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
 • B. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu.
 • C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch.
 • D. Làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 13: Đường lối kháng chiến chống Pháp được Đảng ta xác định là:

 • A. Toàn dân, toàn diện.
 • B. Toàn dân, toàn diện và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN.
 • C. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
 • D. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.

Câu 14: Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào?

 • A. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta.
 • B. Mục đích cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa.
 • C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta.
 • D. Chủ trương sách lược của Đảng ta.

Câu 15: Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chồng Pháp, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. Đó là ý nghĩa của:

 • A. Hội nghị thành lập Đảng (3 - 2 - 1930).
 • B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10 - 1930).
 • C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1933).
 • D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2- 1951)

Câu 16: Chiến dịch Biên giới có gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

 • A. Là chiến dịch lớn đầu tiên do ta chủ động mở.
 • B. Là chiến dịch có sự phối hợp giữa chiến trường chính và các chiến trường cả nước.
 • C. Là chiến dịch áp dụng phương thức hợp đồng tác chiến lớn giữa các bình chủng.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 17: Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?

 • A. "Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp".
 • B. "Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược".
 • C. "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng".
 • D. "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng".

Câu 18: Ngày 02- 12- 1964 quân dân miền Nam đã giành thắng lợi nào sau đây?

 • A. Chiến thắng Ba Rày.
 • B. Chiến thắng Bình Giã..
 • C. Chiến thắng Ba Gia.
 • D. Chiến thắng Đồng Xoài.

Câu 19: Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

 • A. Giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
 • B. Tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm 1976.
 • C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Câu 20: Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm cho ... của Tổ quốc".

 • A. Độc lập và tự do.
 • B. Độc lập và thống nhất.
 • C. Độc lập và chủ quyền.
 • D. Độc lập và phát triển.

Câu 21: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn:

 • A. đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • B. đất nước tự do, dân chủ
 • C. đất nước độc lập, tự do, dân chủ
 • D. Cả A, B và C đều sai

Câu 22: Mục tiêu của đường lối đổi mới được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) là:

 • A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng.
 • B. đưa Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
 • C. đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.
 • D. đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

Câu 23: Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới?

 • A. Kinh tế tự cấp.
 • B. Kinh tế bao cấp.
 • C. Kinh tế hàng hoá tự do.
 • D. Kinh tế hàng hoá, có sự điều tiết của nhà nước.

Câu 24: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?

 • A. Tháng 7/1995
 • B. Tháng 10/1995
 • C. Tháng 7/1996
 • D. Tháng 10/1996
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 27 lịch sử 12: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (P2) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (P1)
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12