Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á (P12)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc phát triển so với trước?

 • A. Sự giúp đỡ của Liên Xô .
 • B. Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng.
 • C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Vùng giải phóng được mở rộng.

Câu 2: Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây ra tình trạng khủng hoàng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

 • A. Xây dựng "Công xã nhân dân".
 • B. Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt”.
 • C. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hoá vô sản"
 • D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 3: Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

 • A. Tháng 12 - 1978.
 • B. Cuối năm 1978.
 • C. Đầu năm 1980.
 • D. Tháng 12 - 1989.

Câu 4: Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?

 • A. Mi, Liên Xô, Mông Cổ.
 • B. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.
 • C. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, Cu-ba.
 • D. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ

Câu 5: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1949, ở Trung Quốc đã xảy ra bao nhiêu cuộc nội chiến ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 6: Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đường lối chung là:

 • A. Lấy cải cách kinh tế làm trung tâm.
 • B. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.
 • C. Đổi mới kính tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.
 • D. Đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.

Câu 7: Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) ở Trung Quốc nỗ ra là do:

 • A. Đảng Cộng sản phát động.
 • B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.
 • C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.
 • D. Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 8: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

 • A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
 • D. Một cuộc nội chiến

Câu 9: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong khoảng thời gian nào?

 • A. 1949 - 1953
 • B.1953 - 1957
 • C.1957 - 1961
 • D.1961 – 1965

Câu 10: Nét nổi bật trong quan hệ đối ngoại giữa Trung Quốc với Liên Xô trong những năm 1959 - 1978 ?

 • A. Liên Xô - Trung Quốc hợp tác hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, thống nhất cao trong việc giải quyết những vấn đề chung của thế giới.
 • B. Liên Xô vẫn giúp đỡ Trung Quốc về vốn, khoa học - kĩ thuật, phát triển kinh tế, tuy nhiên giữa hai nước đã bắt đầu xuất hiện những bất đổng, mâu thuẫn về đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
 • C. Mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Các cuộc xung đột quân sự đã diễn ra ở vùng biên giới hai nước.
 • D. Trung Quốc tìm mọi cách để khôi phục lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Liên Xô.

Câu 11: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích:

 • A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • B. Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc.
 • C. Xoá bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc.
 • D. A và B đều đúng.

Câu 12: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

 • A. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc.
 • B. Sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội.
 • C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.
 • D. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô

Câu 13: Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” do ai đề xướng:

 • A. Mao Trạch Đông.
 • B. Lưu Thiếu Kì
 • C. Lâm Bưu.
 • D. Chu Ân Lai

Câu 14: Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

 • A. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển
 • B. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa kém phát triển.
 • C. Có một nền nông nghiệp phát triển.
 • D. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 15: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất:

 • A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo
 • B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
 • D. Một cuộc nội chiến.

Câu 16: Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?

 • A. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc.
 • B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đời ở Trung Quốc.
 • C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: CNXH hay CNTB.
 • D. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc.

Câu 17: Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” Trung Quôc đạt được những thành tựu gì?

 • A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt.
 • B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.
 • C. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn
 • D. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng.

Câu 18: Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ ?

 • A. Hồng Kông.
 • B. Đài Loan.
 • C. Ma Cao.
 • D. Bành Hổ.

Câu 19: Từ sau năm 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

 • A. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.
 • B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.
 • C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • D. Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu 20: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

 • A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.
 • B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa.
 • C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.
 • D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (Trang 19 – 25 SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á (P1)
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021