Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 - 1426). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chiến thắng Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu tên địch?

 • a. 15 vạn
 • b. Gần 5 vạn
 • c. Gần 10 vạn
 • d. 20 vạn

Câu 2: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

 • a. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
 • b. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
 • c. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
 • d. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 3: Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là?

 • a. Thành Trà Lân
 • b. Thành Nghệ An
 • c. Diễn Châu
 • d. Đồn Đa Căng

Câu 4: Vì sao quân ta phải chiếm thành Xương Giang trước khi viện binh của giặc đến?

 • a. Để chủ động đón đoàn quân địch
 • b. Không cho giặc có thành trú đóng, phải co cụm giữa cánh đồng
 • c. Lập phòng tuyến, không cho giặc về Đông Quan
 • d. Câu a và c đúng

Câu 5: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

 • a. Tháng 8 năm 1425.
 • b. Tháng 9 năm 1426.
 • c. Tháng 10 năm 1426.
 • d. Tháng 11 năm 1426.

Câu 6: Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • a. Lũng Nhai
 • b. Đông Quan
 • c. Bình Than
 • d. Như Nguyệt

Câu 7: Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiến vào Đông Quan?

 • a. Lý Khánh
 • b. Lương Minh
 • c. Thôi Tụ
 • d. Hoàng Phúc

Câu 8: Vào thời gian nào 15 vạn quân viện binh của Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta?

 • a. Tháng 10 năm 1426
 • b. Tháng 10 năm 1427
 • c. Tháng 11 năm 1427
 • d. Tháng 12 năm 1427

Câu 9: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

 • a. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai.
 • b. Thành lập chính quyền mới.
 • c. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.
 • d. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Câu 10: Vương triều mới được ra đời sai khởi nghĩa Lam Sơn là?

 • a. Lê sơ
 • b. Lê trung hưng
 • c. Mạc
 • d. Trịnh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021