Trắc nghiệm sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Enzim giới hạn dùng trong kĩ thuật di truyền là:

 • A. polymeraza
 • B. ligaza
 • C. restrictaza
 • D. amilaza

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen ?

 • A. Cà chua bị bất hoạt hoặc gây chín sớm
 • B. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh,năng suất thịt và sữa đều tăng
 • C. Cây đậu tương có mang kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh
 • D. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n

Câu 3: Trong các phát biểu về kĩ thuật chuyển gen dưới đây, phát biểu nào sai?

 • A. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.
 • B. Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên quy mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmon, kháng sinh,… người ta sử dụng kĩ thuật chuyển gen.
 • C. Để đứa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận có thể dùng muối CaCl2 hoặc xung điện cao áp để làm dãn màng sinh chất tế bào.
 • D. ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật chuyển gen, sau đó được đưa vào vi khuẩn E. coli nhằm kiểm tra hoạt tính của phân tử ADN tái tổ hợp.

Câu 4: Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh…, người ta sử dụng

 • A. kĩ thuật di truyền.
 • B. đột biến nhân tạo.
 • C. chọn lọc cá thể.
 • D. các phương pháp lai.

Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, thể truyền plasmit cần phải mang gen đánh dấu với mục đích

 • A. giúp cho enzim restrictaza cắt đúng vị trí trên plasmit
 • B. dễ dàng phát hiện ra các tế bào vi khuẩn đã tiếp nhận ADN tái tổ hợp
 • C. để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào được dễ dàng
 • D. để plasmit có thể nhận ADN ngoại lai

Câu 6: Trong kĩ thuật di truyền, không thể đưa trực tiếp một gen từ tế bào cho sang tế bào nhận mà phải dùng thể truyền vì

 • A. thể truyền có thể xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận.
 • B. một gen đơn lẻ trong tế bào không có khả năng tự nhân đôi.
 • C. một gen đơn lẻ trong tế bào nhận dễ bị tiêu huỷ.
 • D. thể truyền có khả năng tự nhân đôi hoặc xen cài vào hệ gen của tế bào nhận.

Câu 7: Ở cà chua biến đổi gen, quá trình chin của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc để lâu mà không bị bỏng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:

 • A. gen sản sinh ra etilen đã được hoạt hóa
 • B. cà chua này là thể đột biến
 • C. cà chua này đã được chuyển gen kháng virut
 • D. gen sản sinh ra etilen đã bị bất hoạt

Câu 8: Trong kĩ thuật di truyền, người ta sử dụng enzim ligaza để:

 • A. cắt ADN thành đoạn nhỏ
 • B. nối các liên kết hidro giữa ADN thể cho với plasmit
 • C. nối đoạn ADN của tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp
 • D. cắt ADN thể nhận thành những đoạn nhỏ

Câu 9: Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen ?

 • A. Cà chua bị bất hoạt hoặc gây chín sớm
 • B. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh,năng suất thịt và sữa đều tăng
 • C. Cây đậu tương có mang kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh
 • D. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n

Câu 10: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

 • A. Vi khuẩn E. coli sản xuất hoocmon insulin của người
 • B. Lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten
 • C. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng protein cao
 • D. Cừu chuyển gen tổng hợp protein của người trong sữa

Câu 11: Phân tử ADN tái tổ hợp là:

 • A. phân tử ADN lạ được chuyển vào tế bào nhận
 • B. phân tử ADN được tìm thấy trong nhân của vi khuẩn
 • C. Một dạng ADN cấu tạo nên các plasmit của vi khuẩn
 • D. Đoạn ADN của tế bào cho kết hợp với ADN của plasmit

Câu 12: Những thành tự nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

 1. Tạo chuột nhắt chứa hoocmon sinh trưởng của chuột cống
 2. Từ một phôi động vật, người ta có thể tạo ra nhiều con vật có kiểu gen đồng nhất.
 3. Tạo ra cừu Đôly.
 4. Tạo ra giống nho tam bội không hạt.
 5. Tạo giống cây bông chống sâu hại.

Phương án đúng là:

 • A. (1) và (3)
 • B. (1) và (5)
 • C. (3) và (4)
 • D. (4) và (5)

Câu 13: Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu. Trước khi tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu đã được gắn sẵn vào:

 • A. tế bào nhận
 • B. Gen cần chuyển
 • C. enzim restritaza
 • D. thể truyền

Câu 14: Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là

 • A. thực khuẩn thể và vi khuẩn.
 • B. plasmits và nấm men.
 • C. thực khuẩn thể và nấm men.
 • D. plasmits và thực khuẩn thể.

Câu 15: Cho các biện pháp sau:

 1. Đưa thêm 1 gen lạ vào hệ gen.
 2. Làm biến đổi 1 gen đã có sẵn trong hệ gen.
 3. Gây đột biến đa bội ở cây trồng.
 4. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào đó trong hệ gen.

Người ta có thể tạo ra sinh vật chuyển gen bằng biện pháp:

 • A. (1)
 • B. (1) và (2)
 • C. (2) và (4)
 • D. (1) và (4)

Câu 16: Điểm nào sau đây chỉ có ở kĩ thuật cấy gen mà không có ở đột biến gen?

 • A. Cần có thiết bị hiện đại, kiến thức di truyền học sâu sắc
 • B. Làm biến đổi đình hướng trên vật liệu di truyền cấp phân tử
 • C. Làm biến đổi vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử bằng tác nhân ngoại lai
 • D. Làm tăng số lượng nucleotit của một gen chưa tốt trong tế bào của một giống

Câu 17: Cho các bước tạo động vật chuyển gen:

 1. Lấy trứng ra khỏi con vật.
 2. Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.
 3. Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.
 4. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là:

 • A. (3) → (4) → (2) → (1)
 • B. (1) → (4) → (3) → (2)
 • C. (1) → (3) → (4) → (2)
 • D. (2) → (3) → (4) → (2)

Câu 18: Khi nói về công nghệ gen, có bao nhiêu phát biểu trong số cá phát biểu sau đây là đúng?

 1. Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm cho biến đổi phù hợp với lợi ích của mình.
 2. Cà chua có gen quy định tổng hợp etilen là thành tựu của công nghệ gen.
 3. Công nghệ gen có thể tái tổ hợp vật chất di truyền của các loài khác xa nhau về nguồn gốc.
 4. Kĩ thuật chuyển gen đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen.
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 19: Trong các phát biểu về kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 • Thể truyền thường dùng là plasmit, virut hoặc 1 số NST nhân tạo.
 • Để tạo ADN tái tổ hợp, cần phải tách thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
 • Gồm 3 bước là tách, cắt và nối AND.
 • Sử dụng 2 loại enzim cắt giới hạn khác nhau để cắt thể truyền và gen cần chuyển.
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 20: Để chuyển gen mã hóa hoocmon somatostatin vào vi khuẩn E. coli, người ta dùng thể truyền là plasmit có gắn gen kháng thuốc kháng sinh ampixilin. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong moi trường có nồng độ ampixilin diệt khuẩn. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ

 • A. sinh trưởng và phát triển bình thường
 • B. tồn tại 1 thời gian nhưng không sinh trưởng và phát triển
 • C. sinh trưởng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một loại thuốc kháng sinh khác
 • D. bị tiêu diệt hoàn toàn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 sinh 12: Tạo giống nhờ công nghệ gen


Trắc nghiệm sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (P1)
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021