Trắc nghiệm sinh học 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 12 KhoaHoc

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG I: CƠ THỂ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Trắc nghiệm bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Trắc nghiệm bài 2: Phiên mã và dịch mã

Trắc nghiệm bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Trắc nghiệm bài 4: Đột biến gen

Trắc nghiêm bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm chương 1: Cơ thể di truyền và biến dị

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Trắc nghiệm bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Trắc nghiệm bài 9: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập

Trắc nghiệm bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Trắc nghiệm bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Trắc nghiệm bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Trắc nghiệm bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Trắc nghiệm bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Trắc nghiệm chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Trắc nghiệm bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Trắc nghiệm chương 3: Di truyền học quần thể

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Trắc nghiệm bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Trắc nghiệm bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Trắc nghiệm bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Trắc nghiệm chương 4: Ứng dụng di truyền học

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Trắc nghiệm bài 21: Di truyền y học

Trắc nghiệm bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Trắc nghiệm bài 23: Ôn tập phần Di truyền học Sinh học

Trắc nghiệm chương 5: Di truyền học người

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ THỂ TIẾN HÓA

Trắc nghiệm bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Trắc nghiệm bài 28: Loài

Trắc nghiệm bài 29: Quá trình hình thành loài

Trắc nghiệm bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Trắc nghiệm chương 1: Bằng chứng và cơ thể tiến hóa

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Trắc nghiệm bài 32: Nguồn gốc sự sống

Trắc nghiệm bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Trắc nghiệm bài 34: Sự phát sinh loài người

Trắc nghiệm chương 2: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Trắc nghiệm bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Trắc nghiệm bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Trắc nghiệm bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Trắc nghiệm bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Trắc nghiệm chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT

Trắc nghiệm bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Trắc nghiệm bài 41: Diễn thế sinh thái

Trắc nghiệm chương 2: Quần xã sinh vật

CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trắc nghiệm bài 42: Hệ sinh thái

Trắc nghiệm bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Trắc nghiệm bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Trắc nghiệm bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Trắc nghiệm chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12