Trắc nghiệm sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Mã di truyền có tính thái hóa là do:

 • A. Số loại mã di truyền nhiều hơn số loại axitamin
 • B. Số loại mã di truyền nhiều hơn số loại nucleotit
 • C. Số loại axitamin nhiều hơn số loại nucleotit
 • D. Số loại axitamin nhiều ơn số loại mã di truyền

Câu 2: Gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạp nên thành phần cấu trúc chức năng của tế bào là:

 • A. Gen khởi động
 • B. Gen mã hóa
 • C. Gen vận hành
 • D. Gen cấu trúc

Câu 3: Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng này xảy ra do

 • A. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN
 • B. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều 3’ 5’
 • C. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều 5’3’
 • D. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây của mã di truyền là sai?

 • A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit
 • B. Mã di truyền có đặc thù riêng cho từng loài
 • C. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin
 • D. Mã di truyền mang tính thoái hóa

Câu 5: Chức năng nào sau đây của ADN là không chính xác?

 • A. Mang thông tin di truyền quy định sự hình thành các tính trạng của cơ thể
 • B. Đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa thông qua các đột biến của ADN
 • C. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein
 • D. Duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào của cơ thể

Câu 6: Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

 • A. 5’AUG3’, 5’UGG3’
 • B. 5’XAG3’, 5’AUG3’
 • C. 5’UUU3’, 5’AUG3’
 • D. 5’UXG3’. 5’AGX3’

Câu 7: Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là:

 • A. được chứa trong nhiễm sắc thể
 • B. có số lượng lớn trong tế bào
 • C. hoạt động độc lập với nhiễm sắc thể
 • D. không bị đột biến

Câu 8: Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzim tháo xoắn di chuyển theo chiều:

 • A. từ 3' đến 5' hay từ 5' đến 3' tùy theo từng mạch
 • B. theo chiều từ 3' đến 5' cùng chiều với mạch khuôn
 • C. theo chiều từ 5' đến 3' trên cả hai mạch
 • D. tùy theo từng phân tử ADN mà chiều di chuyển khác nhau

Câu 9: Vùng nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori có một phân tử ADN và ADN chỉ chứa N. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh dưỡng chỉ chứa N$^{15}$ phóng xạ và vi khuẩn sinh sản theo hình thức phân đôi tạo ra 16 vi khuẩn con. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Trong 16 phân tử ADN con được tạo ra ở vùng nhân, có 15 mạch được tổng hợp liên tục, 15 mạch được tổng hợp gián đoạn.
 • B. Trong 16 phân tử ADN con được tạo ra ở vùng nhân, có 16 mạch được tổng hợp liên tục, 16 mạch được tổng hián đoạn.
 • C. Trong qợp guá trình nhận đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử mẹ ADN.
 • D. Tất cả phân tử ADN ở vùng nhân của các vi khuẩn con đều có những đơn phân chứa N.

Câu 10: ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

 • A. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bổ sung
 • B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc nửa gián đoạn
 • C. Theo nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc nửa gián đoạn
 • D. Theo nguyên tắc nửa gián đoạn và nguyên tắc bổ sung

Câu 11: Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza:

 • A. tham gia vào quá trình tháo xoắn và phá vỡ các liên kết hidro
 • B. di chuyển cùng chiều trên hai mạch của phân tử ADN mẹ
 • C. di chuyển ngược chiều nhau trên hai mạch của phân tử ADN mẹ
 • D. nối các đoạn okazaki lại với nhau thành chuỗi polinucleotit

Câu 12: Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

 • A. Mọi loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền
 • B. Mỗi axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba.
 • C. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin
 • D. Mã di truyền được dọc theo cụm nối tiếp, không gối nhau.

Câu 13: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò:

 • A. tách hai mạch đơn của phân tử ADN
 • B. nối các đoạn okazaki với nhau
 • C. tháo xoắn phân tử ADN
 • D. tổng hợp và kéo dài mạch mới

Câu 14: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tự tổng hợp được 112 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là:

 • A. 6
 • B. 3
 • D. 4
 • C. 5

Câu 15: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’
 • B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh
 • C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn
 • D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y

Câu 16: Hoạt động nào sau đây là yếu tố đảm bảo cho các phân tử ADN mới được tạo ra qua nhân đôi, có cấu trúc giống hệt với phân tử ADN mẹ?

 • A. Sự tổng hợp liên tục xảy ra trên mạch khuôn của ADN có chiều 3' 5'
 • B. Sự liên kết giữa các nucleotit của môi trường nội bào với các nucleoti của mạch khuôn theo đúng nguyên tắc bổ sung
 • C. Hai mạch mứi của phân tử ADN được tổng hợp đồng thời và theo chiều ngược với nhau
 • D. Sự nối kết các đoạn mạch ngắn được tổng hợp từ mạch khuôn có chiều 5' 3' do một loại enzim nối thực hiện

Câu 17: Khi nói về quá trình nhân đôi ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ
 • B. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi
 • C. Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại
 • D. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN

Câu 18: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

 • A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’
 • B. 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’
 • C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’
 • D. 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’

Câu 19: Enzim nào sau đây cần phản tham gia đầu tiên vào quá trình tổng hợp ADN?

 • A. Ligaza
 • B. ARN polimeraza
 • C. Enzim tháo xoắn
 • D. ADN poplomeraza

Câu 20: Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự khác biệt so với ADN ở sinh vật nhân sơ?

 1. Chiều tái bản
 2. Hệ enzim tái bản
 3. Nguyên liệu tái bản
 4. Số lượng các đơn vị tái bản
 5. Nguyên tắc tái bản

Số phương án đúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 21: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là:

 • A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN
 • B. đều theo nguyên tắc bổ sung
 • C. đều có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza
 • D. đều có sự hình thành các đoạn okazaki

Câu 22: Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về:

 1. Chiều tổng hợp.
 2. Các enzim tham gia.
 3. Thành phần tham gia.
 4. Số lượng các đơn vị nhân đôi.
 5. Nguyên tắc nhân đôi.

Phương án đúng là :

 • A. (1) và (2)
 • B. (2), (3) và (4)
 • C. (2) và (4)
 • D. (2), (3) và (5)

Câu 23: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

 • A. giảm phân và thụ tinh
 • B. nhân đôi ADN
 • C. phiên mã
 • D. dịch mã

Câu 24: Từ 3 loại nicleotit khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau?

 • A. 27
 • B. 48
 • C. 16
 • D. 9

Câu 25: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?

 • A. Sử dụng đồng thười cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.
 • B. Lắp ráp nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo chiều 5’ → 3’
 • C. Sử dụng một mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’
 • D. Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch mới
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 sinh 12: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN


Trắc nghiệm sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P1)
 • 48 lượt xem