Trắc nghiệm sinh học 12 bài 41: Diễn thế sinh thái

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 41: Diễn thế sinh thái. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trình bày khái niệm về diễn thế sinh thái:

 • A. biến đổi tuần tự từ quần xã này đến quần xã khác
 • B. thay thế liên tục từ quần xã này đến quần xã khác
 • C. phát triển của quần xã sinh vật
 • D. biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường

Câu 2: Từ khái niệm, diễn thế sinh thái có thể hiểu là

 • A. sự biến đổi cấu trúc quần thể
 • B. quá trình thay thế quần xã này bằng quần xã khác
 • C. mở rộng vùng phân bố
 • D. tăng số lượng quần thể

Câu 3: Cho các phát biểu sau đât về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Trong quá trình diễn thế sinh thái, loài ưu thế chính là những loài đã “tự đào huyệt chon mình”.
 2. Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái là do tác động trực tiếp của con người.
 3. Trong diễn thế nguyên sinh, giai đoạn cuối hình thành quần xã có độ đa dạng lớn nhất.
 4. Sau quá trình diễn thế thứ sinh có thể lại bắt đầu quá trình diễn thế nguyên sinh.
 5. Diễn thế sinh thái là sự thay đổi cấu trúc quần xã một cách ngẫu nhiên.
 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 3

Câu 4: Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế

 • A. nguyên sinh
 • B. thứ sinh
 • C. liên tục
 • D. phân hủy

Câu 5: Quá trình hình thành 1 ao cá tự nhiên từ một hố bom là diễn thế

 • A. nguyên sinh
 • B. thứ sinh
 • C. liên tục
 • D. phân hủy

Câu 6: Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là

 • A. kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người
 • B. chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khái thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người
 • C. hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai
 • D. chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người

Câu 7: Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

 1. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
 2. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
 3. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
 4. Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Phương án đúng là:

 • A. (2), (3) và (4)
 • B. (1), (2) và (4)
 • C. (1), (3) và (4)
 • D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 8: Trong điều kiện nào thì hình thành những sinh vật đầu tiên trong diễn thế nguyên sinh?

 • A. Môi trường hữu cơ
 • C. Môi trường sinh vật.
 • B. Môi trường trống trơn.
 • D. Môi trường khoáng.

Câu 9: Quá trình diễn thế sinh thái tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn diễn ra theo trinh tự như thế nào?

 • A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây gỗ nhỏ và cây bụi → trảng cỏ.
 • B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → cây gỗ nhỏ và cây bụi → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → trảng cỏ.
 • C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây gỗ nhỏ và cây bụi → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → trảng cỏ.
 • D. Rừng lim nguyên sinh bị chết → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → cây gỗ nhỏ và cây bụi → trảng cỏ.

Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái thường xuyên là:

 • A. Tác động con người
 • B. Sự cố bất thường
 • C. Môi trường biến đổi
 • D. Thay đổi các nhân tố sinh thái

Câu 11: Trong diễn thế sinh thái, vai trò quan trọng hàng đầu thường thuộc về nhóm loài nào?

 • A. sinh vật ưu thế
 • B. sinh vật tiên phong
 • C. sinh vật sản xuất
 • D. sinh vật phân hủy.

Câu 12: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái?

 • A. Do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
 • B. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
 • C. Do thay đổi các điều kiện tự nhiên khí hậu.
 • D. Do cạnh tranh và hợp tác các loài trong quần xã.

Câu 13: Quần xã sinh vật tương đối ổn định được hình thành sau diễn thế gọi là

 • A. quần xã trung gian
 • B. quần xã khởi đầu
 • C. quần xã đỉnh cực
 • D. quần xã thứ sinh

Câu 14: Trong diễn thế sinh thái nói chung, quần xã đỉnh cực là sẽ có những đặc điểm như thế nào?

 • A. Quần xã tiên phong.
 • C. Quần xã suy thoái.
 • B. Quần xã trung gian.
 • D. Quần xã phát triển ổn định.

Câu 15: Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

 1. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
 2. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
 3. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
 4. Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Phương án đúng là:

 • A. (2), (3) và (4)
 • B. (1), (2) và (4)
 • C. (1), (3) và (4)
 • D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 16: Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

 • A. tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.
 • B. sinh khối ngày càng giảm.
 • C. độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.
 • D. độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

Câu 17: Những quá trình nào sau đât sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái?

 1. Khai thác các cây gỗ, săn bắt các động vật ở rừng.
 2. Trồng cây rừng lên đồi trọc, thả cá vào ao, hồ, đầm lầy.
 3. Đánh bắt cá ở ao.
 4. Lũ lụt kéo dài làm cho hầu hết các quần thể bị tiêu diệt.

Phương án đúng là

 • A. (1), (2) và (3)
 • B. (1), (3) và (4)
 • C. (1), (2) và (4)
 • D. (2), (3) và (4)

Câu 18: Cho các dữ kiện sau:

 1. Một đầm nước mới xây dựng
 2. Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn, làm cho đáy đầm bị nông dần. Các loài sinh vật nổi ít dần, các loài động vật chuyển vào sống trong lòng đầm ngày một nhiều.
 3. Trong đầm nước có nhiều loài thủy sinh ở các tầng nước khác nhau, các loài rong rêu và cây cỏ mọc ven bờ đầm.
 4. Đầm nước nông biến thành vùng đất trũng. Cỏ và cây bụi dần dần đến sống trong đầm.
 5. Hình thành cây bụi và cây gỗ.

Sơ đồ nào sau đây thể hiện diễn thế ở đầm nước nông?

 • A. 1→3→ 2→4→5
 • B. 1→3→2→5→4
 • C. 1→2→3→4→5
 • D. 1→2→3→5→4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 41 sinh 12: Diễn thế sinh thái


 • 15 lượt xem