Trắc nghiệm sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào ?

 • A. Antonie Leeuwenhoek
 • B. Gregor Mendel
 • C. Charles Darwin
 • D. Robert Hook

Câu 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần nào?

 • A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
 • B. Nhân, không bào, lục lạp
 • C. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
 • D. Màng sinh chất, chất tế bào, không bào

Câu 3: Tế bào thực vật có hình dạng nào?

 • A. Hình sao
 • B. Hình nhiều cạnh
 • C. Hình sợi
 • D. Nhiều hình dạng khác nhau

Câu 4: Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Vách tế bào
 • D. Màng sinh chất

Câu 5: Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Màng sinh chất

Câu 6: Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất ?

 • A. Tế bào mô phân sinh ngọn
 • B. Tế bào sợi gai
 • C. Tế bào thịt quả cà chua
 • D. Tế bào tép bưởi

Câu 7: Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Màng sinh chất
 • D. Lục lạp

Câu 8: Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Màng sinh chất

Câu 9: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

 • A. Bào quan
 • B. Mô
 • C. Hệ cơ quan
 • D. Cơ thể

Câu 10: Mô là gì?

 • A. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng
 • B. Là nhóm tế bào có chung cấu tạo nhưng hình dạng khác nhau và cùng thực hiện một chức năng riêng
 • C. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện chức năng khác nhau
 • D. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo khác nhau, nhưng cùng thực hiện một chức năng riêng

Câu 11: Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4

Câu 12: Màng sinh chất có chức năng:

 • A. Bao bọc ngoài chất tế bào
 • B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định
 • C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào
 • D. Chứa dịch tế bào

Câu 13: Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Màng sinh chất
 • D. Lục lạp

Câu 14: Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

 • A. Nhân
 • B. Không bào
 • C. Ti thể
 • D. Lục lạp
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7 sinh 6: Cấu tạo tế bào thực vật


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021