Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương trình nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện
 • B. hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau
 • C. hai dòng điện thẳng song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều dẩy nhau
 • D. lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ dòng của hai dòng điện

Câu 2: Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tròn tăng 2 lần và đường kính dòng điện tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

 • A. không đổi
 • B. tăng 2 lần
 • C. tăng 4 lần
 • D. giảm 2 lần

Câu 3: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn trong mang dòng điện không phụ thuộc vào

 • A. bán kính tiết diện dây
 • B. bán kính vòng dây
 • C. cường độ dòng điện chạy trong dây
 • D. môi trường xung quanh

Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dây dẫn tròn (có dòng điện I) tỉ lệ thuận với

 • A. cường độ dòng điện
 • B. chiều dài đường tròn
 • C. diện tích hình tròn
 • D. bán kính hình tròn

Câu 5: Cảm ứng từ của một dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài tại một thời điểm M có độ lớn tăng lên khi M dịch chuyển theo

 • A. hướng vuông góc với dây và ra xa dây
 • B. hướng vuông góc với dây và lại gần dây
 • C. đường thẳng song song với dây
 • D. đường cảm ứng

Câu 6: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = I2 = 10A. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dây d1, d2 những khoảng cách bằng 4cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

 • A. 50μT
 • B. 37μT
 • C. 87μT
 • D. 13μT

Câu 7: Chân không, cho hai dòng điện d1, d2 song song, cùng chiều và cách nhau 4cm. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dòng điện d1, d2 những khoảng bằng 4cm. Biết cảm ứng từ tại M có phương song song với mặt phẳng chứa hai dòng điện và có độ lớn bằng μT. Cường độ dòng điện chạy trong mỗi dây dẫn là

 • A. 2,4A
 • B. 4,8A
 • C. 5,6A
 • D. 2,8A

Câu 8: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 5cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 30A, I2 = 20A. Gọi M là một điểm gần hai dây dẫn mà cảm ứng từ tại M bằng 0. Điểm M cách dây d1

 • A. 3cm
 • B. 2cm
 • C. 8cm
 • D. 7cm

Câu 9: Trong chân không, cho hai đường thẳng x, y song song và cách nhau 9cm. Đặt dòng điện thẳng cường độ I1 = 15A trùng với đường thẳng x. Muốn cảm ứng từ tại những điểm nằm trên đường thẳng y bằng 0 thì phải đặt thêm dòng điện thẳng cường độ I2 = 20A, nằm trong mặt phẳng (x, y), ngược chiều với dòng điện I1 và cách đường thẳng x một khoảng là

 • A. 6cm
 • B. 3cm
 • C. 8cm
 • D. 4cm

Câu 10: Cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào?

 • A. nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn
 • B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện
 • C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang sét đến dây dẫn
 • D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây

Câu 11: Một ống dây hình trụ, tiết diện đều, không có lõi thép. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài ống là 5000 vòng. Nếu cường độ dòng điện chạy trên mỗi vòng của ống dây là 12A thì cảm ứng từ trong lòng của ống dây có độ lớn bằng

 • A. 75,4μT
 • B. 754 mT
 • C. 75,4 mT
 • D. 0,754T

Câu 12: Một khung dây dẫn tròn mỏng phẳng gồm 500 vòng dây, bán kính của mỗi vòng dây là 10cm, đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong các vòng dây có cường độ I = 10A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có độ lớn gần đúng là

 • A. 0,031T
 • B. 0,042T
 • C. 0,051T
 • D. 0,022T

Câu 13: Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm đang sét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

 • A. tăng 4 lần
 • B. không đổi
 • C. tăng 2 lần
 • D. giảm 4 lần

Câu 14: Cho dòng điện chạy qua vòng dây dẫn theo chiều mũi tên thì vecto cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng như thế nào?

 • A. thẳng đứng hướng lên trên
 • B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn hướng ra sau
 • C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn hướng ra sau
 • D. thẳng đứng hướng xuống dưới

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện
 • B. Đường sức từ của từ trương gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn
 • C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau
 • D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điên thẳng dài là những đường thẳng tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn

Câu 16: Một sợi dây dẫn dài 30cm được quấn thành một ống dây sao cho các vòng dây nằm sát nhau, đường kính tiết diện ống dây d = 5cm. Khi cho dòng điện có cường độ 10A chạy qua ống dây thì cảm ứng từ trong lòng ống dây đo được bằng . Chiều dài của sợi dây là

 • A. 11,78m
 • B. 23,56m
 • C. 17,18m
 • D. 25,36m

Câu 17: Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc với nhau, rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau và có chiều như hình vẽ. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ. Những vùng nào có từ trường mạnh nhất?

 • A. vùng 1 và 2
 • B. vùng 3 và 4
 • C. vùng 1 và 3
 • D. vùng 2 và 4

Câu 18: Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. Dòng điện trong hai dây ngược chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 10A và I2 = 15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

 • A. T
 • B. T
 • C. T
 • D. T

Câu 20: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 10A và I2 = 15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn d1 4cm; cách dây dẫn d2 2cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

 • A. 0,1mT
 • B. 0,2mT
 • C. 0,3mT
 • D. 0,4mT
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 vật lí 11: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt


Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P1)
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021