Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn . Điểm M cách dây một khoảng

 • A. 25cm
 • B. 10cm
 • C. 5cm
 • D. 2,5cm

Câu 2: Một dòng điện trong dây dẫn thẳng dài. Tại điểm A cách dây 10cm, cảm ứng từ do dòng điện gây ra có đô lớn . Cường độ dòng điện chạy trên dây là

 • A. 10A
 • B. 20A
 • C. 30A
 • D. 50A

Câu 3: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 40cm. Trong hai dây dòng điện cùng cường độ I1=I2=10A, cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách dòng I1 một đoạn 10cm, cách dòng I2 một đoạn 30cm có độ lớn là

 • A. 0T
 • B.
 • B.
 • D.

Câu 4: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?

 • A. Vecto cảm ứng từ tại M và N bằng nhau
 • B. M và N đều nằm trên một đường sức từ
 • C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau
 • D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau

Câu 5: Trong hình vẽ, mũi tên nào đúng hướng của từ trường tạo ra bởi dòng điện trong ống dây thẳng, dài?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3

Câu 6: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không có cường độ I = 10 A. Cảm ứng từ tại một điểm nằm cách dòng điện 2cm có độ lớn là

 • A. T
 • B. T
 • C. T
 • D. T

Câu 7: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Biết cảm ứng từ tại vị trí cách dòng điện 3cm có độ lớn là 2.10-5T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là

 • A. 3 A
 • B. 1,5A
 • C. 2A
 • D. 4,5A

Câu 8: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài, dài đặt trong chân không có cường độ I = 5A. Gọi M là một điểm gần dòng điện, cảm ứng từ tại M có độ lớn là T. Khoảng cách từ M đến dòng điện là

 • A. 5m
 • B. 5cm
 • C. 0,05cm
 • D. 0,05mm

Câu 9: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Trên đường thẳng ∆ vuông góc với dây dẫn có hai điểm M và N nằm ở một phía so với sợi dây. Biết cảm ứng từ tại M và N có độ lớn lần lượt là T và $BN = 2.10^{-5}$T. Cảm ứng từ tại trung điểm của đoạn MN có độ lớn là

 • A. T
 • B. T
 • C. T
 • D. T

Câu 10: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Gọi M và N là hai điểm trên đường thẳng ∆ nằm vuông góc với dây dẫn, ở cùng một phía so với dây dẫn và điểm M gần dây dẫn hơn. Biết độ lớn của cảm ứng tại M lớn gấp 1,2 lần độ lớn cảm ứng từ tại N và khoảng cách MN bằng 2cm. Khoảng cách từ M đến dây dẫn bằng

 • A. 10cm
 • B. 12cm
 • C. 6cm
 • D. 8cm

Câu 11: Gọi d1, d2 là hai đường thẳng song song cách nhau 4cm trong chân không. M là một điểm trong mặt phẳng chứa d1, d2. Biết khoảng cách từ M đến d1 lớn hơn khoảng cách từ M đến d2 là 4cm. Đặt một dòng điện không đổi trùng với đường thẳng d1 thì cảm ứng từ tại M có độ lớn là B1 = 0,12T. Đưa dòng điện tới vị trí trùng với đường thẳng d2 thì cảm ứng từ tại M có độ lớn là B2 = 0,10T. Cảm ứng từ tại một điểm trên đường d1 có độ lớn là

 • A. 0,22T
 • B. 0,11T
 • C. 0,5T
 • D. 0,25T

Câu 12: Gọi n là số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây. Cảm ứng từ tại mội điểm trong lòng ống dây có cường độ dòng điện I chạy qua mặt trong không khí có độ lớn

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng, rất dài không thay đổi khi điểm đó dịch chuyển

 • A. song song với dòng điện
 • B. vuông góc với dòng điện
 • C. trên một đường sức từ
 • D. trên một mặt trụ

Câu 14: Dòng điên I=1A chạy trong dây dẫn thẳng hàng. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tại tâm của dòng điện tròn có cường độ 5A, cảm ứng từ đo được là . Đường kính của dòng điện đó là

 • A. 10 cm
 • B. 20cm
 • C. 22cm
 • D. 26cm

Câu 16: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1=5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2=1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 một đoạn 8cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Hai dây dẫn thẳng, song song cách nhau 32cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1=5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2=1A và ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cuộn dây tròn bán kính R=5cm gồm 1000 vòng dây quấn đều theo chiều dài cuộn dây đặt trong không khí gây nên từ trường ở tâm vòng dây có . Cường độ dòng điện I qua cuộn dây là

 • A. 0,2A
 • B. 0,4A
 • C. 0,6A
 • D. 0,8A

Câu 19: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I1=5A, cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 một đoạn 8cm. Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I có

 • A. cường độ I2=2A và cùng chiều với I1
 • B. cường độ I2=2A và ngược chiều với I1
 • C. cường độ I2=1A và cùng chiều với I1
 • D. cường độ I2=1A và ngược chiều với I1

Câu 20: Hai dây dẫn thẳng dài song song và cách nhau 8 cm trong không khí, mang hai dòng điện I1=10A, I2=20A ngược chiều. Cảm ứng từ tại điểm O cách mỗi dây 4 cm bằng

 • A. 0
 • B.

 • C.
 • D.

Câu 21: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại điểm M và N là và $B_{N}$ thì

 • A. =2$B_{N}$
 • B. =4$B_{N}$
 • C. =\frac{1}{2}$B_{N}$
 • D. =\frac{1}{4}$B_{N}$

Câu 22: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào

 • A. cường độ dòng điện
 • B. hình dạng của dây dẫn
 • C. môi trường xung quanh dây dẫn
 • D. tiết diện của dây dẫn

Câu 23: Khảo sát từ trường của một dòng điện thẳng, dài có cường độ không đổi. Gọi M là một điểm gần dòng điện và cách dòng điện một khoảng r. Những điểm mà cảm ứng từ tại đó cùng hướng, cùng độ lớn với cảm ứng từ tại điểm M nằm trên

 • A. đường tròn qua M, thuộc mặt phẳng vuông góc với dòng điện, tâm nằm trên dây dẫn
 • B. đường thẳng qua M và song song với dòng điện
 • C. mặt trụ qua M, với trục hình trụ trùng với dây dẫn
 • D. hai đường thẳng nằm đối xứng nhau qua dây dẫn, một trong hai đường thẳng đó đi qua M và song song với dây dẫn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 vật lí 11: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt


Trắc nghiệm vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (P2)
 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021