Tranh luận vẻ sự cần thiết phải giữ gin, phái huy các truyền thông tốt đẹp của quê hương.

  • 1 Đánh giá

5. Giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương

Tranh luận vẻ sự cần thiết phải giữ gin, phái huy các truyền thông tốt đẹp của quê hương.

Bài làm:

Cần phải giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình,dòng họ ,Vì:

Giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.

Góp phần làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021