Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 29 SGK)

Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Bài làm:

Khi con trỏ di chuyển sẽ làm thay đổi chiều dài của biên trở nên phần cuộn dây cho dòng điện chạy qua thay đổi =>thay đổi điện trở của biến trở.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021