Trong bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

II. Các hành tinh của Hệ Mặt Trời

1. Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời

* Câu hỏi:

Trong bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất?

Bài làm:

Trong bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời, một ngày của hỏa tinh có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021