Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau? trang 59 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C4: Trang 58 - sgk vật lí 6

Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

Bài làm:

Các chất rắn khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều