Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trang 65 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C4: trang 66 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Khi thanh thép (1)……………… vì nhiệt nó gây ra (2)……………………. ..….rất lớn.

b) Khi thanh thép co lại (3)………………………..nó cũng gây ra (4)……………...rất lớn.

Bài làm:

a) Khi thanh thép (1) nở ra vì nhiệt, nó gây ra (2) lực rất lớn.

b) Khi thanh thép co lại (3) vì nhiệt, nó cũng gây ra (4) lực rất lớn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021