Từ ngữ xưng hô địa phương có thể được sử dụng trong hoàn cảnh nào? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

b) Từ ngữ xưng hô địa phương có thể được sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp nào? Vì sao?

Bài làm:

Từ ngữ địa phương có thể sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp với những người trong cùng địa phương để đảm bảo những người tham gai giao tiếp đều có thể hiểu rõ được nội dung của cuộc hội thoại.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021