Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 164 sgk Sinh học 6

Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?

Bài làm:

    • Vi khuẩn phân hủy các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng

=> Đảm bảo nguồn vật chất trong tự nhiên

  • Vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021