Viết 4 - 5 câu về một bạn ở trường em

  • 1 Đánh giá

Viết

2. Viết 4 - 5 câu về một bạn ở trường em

Gợi ý:

  • Ở trường, em chơi thân với bạn nào?
  • Hình dáng, tính nết bạn đó thế nào?
  • Em thích điều gì ở bạn?
  • Tình cảm giữa bạn ấy với em như thế nào?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Ở trường, em chơi thân với bạn Ngọc. Bạn Ngọc có dáng người mảnh mai, bạn rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Điều em thích ở bạn Ngọc là học giỏi và rất ngoan ngoãn. Tuy chơi chưa được bao lâu nhưng chúng em rất quý mến nhau và cùng giúp đỡ nhau trong học tập.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021