Bố của bạn nhỏ làm công việc gì? Bạn nhỏ thắc mắc điều gì?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: BÀ KỂ CHUYỆN

Đọc hiểu

1. Bố của bạn nhỏ làm công việc gì?

2. Bạn nhỏ thắc mắc điều gì?

3. Theo lời bố, vì sao bà kể chuyện rất hay? Chọn ý đúng nhất:

a) Vì bà biết nhiều chuyện hơn bố.

b) Vì bà kể chuyện rất tự nhiên.

c) Vì cả 2 lí do trên.

Bài làm:

1. Bố của bạn nhỏ làm công việc: tác giả.

2. Bạn nhỏ thắc mắc điều: sao bố kể chuyện không hay bằng bà.

3. Theo lời bố, bà kể chuyện rất hay vì cả 2 lí do:

a) Vì bà biết nhiều chuyện hơn bố.

b) Vì bà kể chuyện rất tự nhiên.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021