Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau: Khả năng của con người thật là kì diệu!

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Khả năng của con người thật là kì diệu!

2. Thay từ chỉ đặc điểm ở trên bằng một từ khác để ca ngợi con người.

Bài làm:

1. Từ chỉ đặc điểm trong câu là: "kì diệu"

2. Thay từ chỉ đặc điểm ở trên bằng từ: "tuyệt vời".

  • 706 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021