Năm nay là năm nào? Tháng này là tháng mấy?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ:

1. Quan sát tranh và cho biết mỗi vật trong tranh dùng để làm gì?

2. Đọc một quyển lịch hoặc tờ lịch tháng và cho biết:

a) Năm nay là năm nào?

b) Tháng này là tháng mấy?

c) Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy?

Bài làm:

1. Quan sát tranh em thấy:

  • Đồng hồ dùng để xem giờ.

  • Đồng hồ dùng để xem giờ.

  • Lịch dùng để xem ngày tháng.

  • Lịch dùng để xem ngày tháng.

  • Lịch dùng để xem ngày tháng.

2. Đọc một quyển lịch hoặc tờ lịch tháng, em biết:

  • Năm nay là năm 2021.

  • Tháng này là tháng 9.

  • Hôm nay là thứ 5 ngày 2.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021