Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai? Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: GIỜ RA CHƠI ( TRÍCH)

Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai? Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

Ghép từ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B:

Đọc hiểu

1. Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai?

2. Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

3. Những từ ngữ nào cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui?

4. Các bạn làm gì sau giờ ra chơi?

Bài làm:

Ghép từ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B:

Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai? Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

Đọc hiểu

1. Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là: các bạn học sinh.

2. Các bạn ùa ra sân chơi trong giờ ra chơi.

3. Những từ ngữ cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui: vui cười, náo nức.

4. Các bạn xếp hàng vào lớp sau giờ ra chơi.

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021