Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp

2. Cùng bạn nói về hình ảnh minh họa bài thơ:

a) Đây là Hương. Bạn Hương là ...

b) Đây là Thảo. Bạn Thảo là ...

c) Đây là chiếc lá. Chiếc lá là ..

Mẫu: Đây là trò chơi bán hàng. Trò chơi bán hàng là trò chơi của trẻ em.

Bài làm:

1. Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp:

  • Chỉ người: Thảo, Hương, người bán

  • Chỉ vật: lá, khoai lang, tiền, đất, nhà

  • Chỉ thời gian: mùa đông, chiều.

2. Cùng bạn nói về hình ảnh minh họa bài thơ:

a) Đây là Hương. Bạn Hương là người bán.

b) Đây là Thảo. Bạn Thảo là người mua

c) Đây là chiếc lá. Chiếc lá là tiền mua khoai.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021