Bản danh sách gồm những cột nào? Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 2

1. Đọc bản danh sách học sinh dưới đây:

Bản danh sách gồm những cột nào? Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

- Bản danh sách gồm những cột nào?

- Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

- Đọc danh sách theo hàng ngang (không đọc tên cột).

2. Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào?

Bản danh sách gồm những cột nào? Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

3. Viết họ, tên 5 bạn trong tổ em, xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Bài làm:

1. Đọc bản danh sách học sinh dưới đây:

Bản danh sách gồm những cột nào? Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

- Bản danh sách gồm 5 cột: số thứ tự, họ và tên, nam/nữ, ngày sinh, nơi ở.

- Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự: bảng chữ cái.

2. Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau: nhóm (1) viết thường, nhóm (2) là tên riêng viết hoa chữ cái đầu.

3. Viết họ, tên 5 bạn trong tổ em, xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ:

  • Trần Ngọc Anh
  • Lê Gia Bảo
  • Phạm Bích Diệp
  • Lưu Hương Giang
  • Phạm Như Mai
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021