Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu " Chúng em học bài mới"

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu " Chúng em học bài mới"

2. Đặt một câu nói về hoạt động cùa em trên sân trường trong ngày tựu trường.

Bài làm:

1.

  • Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?: Chúng em

  • Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì?: học bài mới.

2. Đặt một câu nói về hoạt động cùa em trên sân trường trong ngày tựu trường.

Ví dụ: Em vỗ tay khi cô hiệu trưởng phát biểu.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021