Đánh dấu V vào ô trồng trước ý đúng

  • 1 Đánh giá

Tiết 9,10

A. Đọc thầm và làm bài tập

1. Đánh dấu V vào ô trồng trước ý đúng

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì?

Những nụ hoa, bông hoa

Những lời ca, tiếng háy

Thời gian và nắng mưa

b. Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên

Chúng em

Qủa ngọt

Đất trời

c. Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3?

Chúng em, là, yêu thương

Chúng em, vô tư, chân thật

Vô tư, chân thật, đẹp

2. Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau

3. Đặt câu:

a. Nói với trẻ em

VD: Trẻ em là những bông hoa

b. Nói về tình yêu thương dành cho trẻ em

VD. Mọi người đều yêu thương trẻ em

Bài làm:

1.

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì?

V

Những nụ hoa, bông hoa

Những lời ca, tiếng háy

Thời gian và nắng mưa

b. Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên

Chúng em

Qủa ngọt

V

Đất trời

c. Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3?

Chúng em, là, yêu thương

Chúng em, vô tư, chân thật

V

Vô tư, chân thật, đẹp

2. thật- đất- nhất

3. a.Trẻ em như búp trên cành

b. Cô giáo rất yêu thương các em học trò nhỏ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021