Bài thơ là lời của ai nói về ai? Tìm những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: BÀ NỘI BÀ NGOẠI

Bài thơ là lời của ai nói về ai? Tìm những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu?

Đọc hiểu

1. Bài thơ là lời của ai nói về ai?

2. Tìm những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu?

a) Ở khổ thơ 2

b) Ở khổ thơ 3

3. Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Ghép đúng:

Bài thơ là lời của ai nói về ai? Tìm những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu?

Bài làm:

1. Bài thơ là lời của: cháu nói về hai người bà.

2. Những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu:

b) Ở khổ thơ 3

3. Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Ghép đúng:

Bài thơ là lời của ai nói về ai? Tìm những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu?

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021