Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 1

1. Nghe-viết: Bài hát tới trường (12 dòng đầu)

2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: c hay k?

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

3. Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: H.

b) Viết ứng dụng: Học tập tốt, lao động tốt.

Bài làm:

BÀI VIẾT 1

1. Nghe-viết: Bài hát tới trường (12 dòng đầu).

2.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

3.

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố.

a) Cái bút mực.

b) Quyển sách.

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: H.

b) Viết ứng dụng: Học tập tốt, lao động tốt.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021