Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well. Use the cues above, and the following outline.

  • 1 Đánh giá

Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well. Use the cues above, and the following outline. (Viết 1 đoạn văn về các vấn đề giao thông nơi bạn ở, hoặc trong một thị trấn, hoặc trong một thành phố mà bạn biết rõ. Sử dụng các gợi ý trên, và dàn ý dưới đây.)

Introduction : (Giới thiệu)

  • Problem 1: (Vấn đề 1)
  • Problem 2: ( Vấn đề 2)
  • Problem 3: (Vấn đề 3)

Conclusion: (reason or advice/ suggestion) Kết luận: ( lí do hoặc lời khuyên/ gợi ý)

Bài làm:

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has to deal with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hours when everyone is in a hurry to get to work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Morever, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult to move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more and more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, and so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, các vấn đề về giao thông là một trong những vấn đề lớn nhất ở Hà Nội- thủ đô của Việt Nam đang phải đối mặt. Vấn đề đầu tiên là tắc đường. Có quá nhiều người sử dụng các phương tiện trên đường, đặc biệt vào giờ cao điểm khi tất cả mọi người đều vội vã đi làm hay về nhà. Vấn đề tiếp theo là đường đi chất lượng kém. Đường đi quá hẹp, gập ghềnh và mấp mô. Hơn nữa, nhiều con phố ở Hà Nội thường xuyên ngập lụt khi trời mưa to gây khó khăn trong việc di chuyển. Tai nạn giao thông là vấn đề lớn nhất. Hàng ngày, có ngày càng nhiều vụ tai nạn xảy ra bởi những người lái xe bất cẩn như lái xe sau khi uống chất có cồn, không đội mũ bảo hiểm, ..v.v. Vì thế, việc giải quyết các vấn đề giao thông hiện nay không chỉ là trách nhiệm của thành phố Hà Nội mà còn ở ý thức của chính chúng ta.

  • 150 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021