Xây dựng Dưán vi cộng đông theo gợi ý: Lĩnh vực lựa chọn: bảo vệ môi trường, tô chức hoạt động thiện nguyện....

  • 1 Đánh giá

4. Xây dựng Dự án vi cộng dồng

Xây dựng Dưán vi cộng đông theo gợi ý:

Lĩnh vực lựa chọn: bảo vệ môi trường, tô chức hoạt động thiện nguyện....

Mẫu kế hoạch triển khai dự án:

Bài làm:

Xây dựng dự án:

  • Nội dung công việc dự án: Thực hiện quyên góp quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
  • Yêu cầu công việc: Phát động phong trào đến với các lớp, các bạn tình nguyện viên sẽ phân loại đồ ủng hộ.
  • Thời gian thức hiện: tổ chức trong 4 ngày
  • Đánh gía: hoàn thành tốt, số lượng người ủng nhiều.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021