Xếp các câu trong đoạn trên vào nhóm thích hợp và ghi vào bảng nhóm: Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành. Và câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.

  • 1 Đánh giá

6. Đọc phân vai

7. Tìm hiểu câu ghép:

1. Đọc đoạn văn dưới đây:

(1) Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. (2) Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. (3) Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. (4) Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

2. Xếp các câu trong đoạn trên vào nhóm thích hợp và ghi vào bảng nhóm:

a. Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.

b. Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.

3. Có thế tách hai cụm chủ ngừ - vị ngữ trong các câu ở nhóm b) thành hai câu không? Vì sao?

Bài làm:

2. Xếp các câu vào nhóm thích hợp:

a. Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành:

(1) Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to

CN VN

b. Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.

(2) Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật.

CN VN CN VN

(3) Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa.

CN VN CN VN

(4) Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

CN VN CN VN

3. Chúng ta không thể tách hai cụm chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ở nhóm b) thành hai câu. Các vế câu của mỗi cụm diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ, gắn kết với nhau về nghĩa.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2