3. Quan sát hình 23.3, xác định dạng đột biến cấu trúc NST:

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát hình 23.3, xác định dạng đột biến cấu trúc NST:

Bài làm:

1. đột biến mất đoạn D

2. Đột biến lặp đoạn BC

3. Đột biến đảo đoạn DEF

4. Đột biến đảo đoạn BCD

5. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST

6. Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 NST

7. Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021