8. Sự biến đổi số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tạo nên

  • 1 Đánh giá

8. Sự biến đổi số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tạo nên

A. thể dị bội.

B. thể đa bội.

C. thể tam bội.

D. thể đa nhiễm.

Bài làm:

=> đáp án A

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021